Nếu bão có đến hãy đến dịu dàng,

Nếu bão có đến hãy đến dịu dàng,

Nếu bão có đến hãy đến dịu dàng,
Đem những cơn mưa xanh tốt mùa màng,
Cho người thương người sống đời tử tế,
Cho cõi đất này hạnh phúc bình an.

Xin đất nước này tươi sáng huy hoàng,
Có Phật từ bi trên mọi nẻo đàng,
Người người quy y tin sâu nhân quả,
Nguyện điều phúc thiện giăng khắp trần gian.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguồn: Thiền Tôn Phật Quang